پتروشیمی ابن سینا همدان


نام مدیر:
خسرو عباس نژاد قاضیجهانی
email@example.com
021- 22361590- 2
021- 22369222 (Fax)
info@hsinapc.com
www.hsinapc.com
4157

شرح مختصری از فعالیت ها

اتیلن اکساید، اتانول آمین، متیل دی اتانول آمین، منو اتیلن گلیکول، اتیلن گلیکول بوتیل اتر، اتوکسیلات


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید