توسعه بازار سام


نام مدیر:
مجید عقلایی
email@example.com
(Fax)
info@sammarketingroup.com
www.sammarketingroup.com
2057

شرح مختصری از فعالیت ها

توسعه بازار، مطالعات بازاریابی، تدوین استراتژی بازاریابی، استراتژی برندسازی، تحلیل بازارهای صادراتی و رصد بازار بین المللی، تدوین استراتژی تبلیغات، تحلیل صنعت، توسعه محصولات جدید، اعتبار سنجی بازار


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید