سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران


نام مدیر:
داریوش حمیدی
email@example.com
021-22056794،22056082
021-22059868 (Fax)
info@iciiclab.com
www.iciiclab.com
5291

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید الکیل بنزن خطی (LAB) - الکیلات بنزن سنگین(HAB)، نرمال پارافین، نرمال پارافین ویژه ، نرمال پارافین با آروماتیک کم برش سبک، برش سنگین، آلکیل بنزن خطی صادراتی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید