صنایع ایمنی پوشا


نام مدیر:
امیر ابراهیمی زرگری
email@example.com
021- 88322315
021- 88322314 (Fax)
info@pushasafety.com
www.pushasafety.com
2525

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدی دستکش های ضد اسید،حلال مواد نفتی و صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید