گسترش پایا صنعت سینا ( سیناپاد)


نام مدیر:
email@example.com
(Fax)
info@sinapad.ir
www.sinapad.ir
3478

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع کاشی های سایز کوچک و بزرگ، چینی بهداشتی، تایرهای رادیال سیمی و بایالس، انواع فرآورده های قطرانی، دوده، انواع مظروفات شیشه ای، سربطر فلزی، سفال و تیغه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید