راهبران پتروشیمی


نام مدیر:
ابوالفضل عزیزی
email@example.com
021- 88873158- 159, 88882213, 88882207
021- 88873160 (Fax)
info@petrorahbaran.ir
wwww.petrorahbaran.ir
7069

شرح مختصری از فعالیت ها

ارتقاء سطح نگرش، دانش و توانمندیهای حرفه ای مورد نیاز جامعه مدیریتی کشور به خصوص مدیران صنعت پتروشیمی، نفت و گاز، آموزش و مشاوره در حوزه های مدیریت و دوره های فنی، مهندسی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید