ره آوران فنون پتروشیمی


نام مدیر:
حسین زاده
email@example.com
(Fax)
rahavaran@gmail.com
www.rfpc.ir.
3268

شرح مختصری از فعالیت ها

آموزش دوره های فنی تخصصی، غیر فنی جهت کارکنان و کارآموزان صنایع ملی پتروشیمی و شرکت های وابسته به وزارت نفت و غیره، اساس کار این شرکت مبتنی بر آماده سازی کارکنان تازه استخدام می باشد.


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید