عملیات غیر صنعتی پازارگاد


نام مدیر:
محمد تقی ضیایی نژاد
email@example.com
(Fax)
info@pazargad.org
www.pazargad.org
3994

شرح مختصری از فعالیت ها

اداره امور عملیات غیر صنعتی صنایع پتروشیمی شامل منازل سازمانی، تأسیسات شهری شرکت های وابسته به صنایع پتروشیمی، ارائه خدمات به صنایع پتروشیمی شامل خدمات اداری، اجتماعی، رفاهی، بهداشتی و ....


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید