پتروشیمی شهید رسولی


نام مدیر:
امیر رسولی
email@example.com
(Fax)
info@srpc.ir
www.srpc.ir
7368

شرح مختصری از فعالیت ها

استالدئید، فرمالین، پنتا اریتریتول


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید