پتروشیمی فجر


نام مدیر:
علیرضا شمیم
email@example.com
061521-21911
061521-21511 (Fax)
info@fajrco.com
www.fajrco.com
3682

شرح مختصری از فعالیت ها

یوتیلیتی شامل: برق، بخار، انواع آب های صنعتی، اکسیژن مایع و گاز، نیتروژن مایع و گازی -هوای ابزاردقیق، هوای سرویس و تصفیه پساب های صنعتی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید