پتروشیمی مارون


نام مدیر:
سید رحیم شریف موسوی
email@example.com
(Fax)
info@mpc.ir
www.mpc.ir
3553

شرح مختصری از فعالیت ها

اتیلن، پروپیلن، برشهای دو و سه کربنه، بنزین پیرولیز، اتیلن گلایکول ها، پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید