تأمین سرمایه بانک ملت


نام مدیر:
علی قاسمی ارمکی
email@example.com
021- 88100646
021- 88100449 (Fax)
ghasemi@mellatib.com
www.mellatib.com
2018

شرح مختصری از فعالیت ها

تأمین مالی طرح های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی، تعهد پذیره نویسی، مشاوره عرضه در فرآیند انتشار اوراق بهادار، تعهد پذیره نویسی در انتشار اوراق بهادار، پذیرش شرکت ها در بورس و فرا بورس، ارزشگذاری سهامی شرکت ها، مشاوره، تأمین مالی مدیریت دارائی و صندوق ها


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید