پایون پلیمر


نام مدیر:
برزویه ظهیری
email@example.com
021- 56572878, 9
021- 56572880 (Fax)
info@payonpolymer.com
www.payonpolymer.com
2100

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و تولید مستربچ های خاص، انواع پلیمرهای مهندسی، گرانول و انواع مواد پلیمری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید