آب نیرو


نام مدیر:
نقی قاسمیان عزیزی
email@example.com
0652- 2552305, 2552307
0652- 2552325 (Fax)
office@abniroo.bipc.org.ir
www.bipc.org
4352

شرح مختصری از فعالیت ها

تأمین کننده و سرویس دهنده آب، برق، بخار و سوخت هوا و ازت و خدماتی مربوط


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید