فرآورش


نام مدیر:
سید محمد احمدزاده
email@example.com
0652- 2552315, 2552338
0652- 2552318 (Fax)
faoffice@bipc.org.ir
www.bipc.org
2817

شرح مختصری از فعالیت ها

تأمین کننده اصلی خوراک واحدهای پایین دستی در مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع های مجاور در منطقه ویژه و صادرات محصولات پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید