خوارزمی بندر امام


نام مدیر:
هیبت الله اعتمادی
email@example.com
0652- 2552360, 61
0652- 2552362 (Fax)
hminavi@kharazmi.bipc.ir
www.bipc.org
3180

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، مهندسی، تدارکات و اجرای کلیه پروژه های صنعتی و نظارت بر اجرای آنها


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید