بسپاران


نام مدیر:
حسن نشان زاده
email@example.com
0652- 2552320, 2552329
0652- 2552319 (Fax)
office@basparan.bipc.org.ir
www.bipc.org
3161

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع پلیمر با گریدهای مختلف و مشخصات گوناگون قابل کاربرد در صنایع مختلف غذایی و صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید