او ، اند ، جی کیش سرویس


نام مدیر:
نادر میاهی عرب
email@example.com
0764- 44420021
0764- 4440022 (Fax)
info@oandg-co.com
www.oandg-co.com
1899

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی، طراحی، ساخت، مدیریت، راهبری و بهره برداری از کارگاه ها و کارخانه های نفت، گاز پتروشیمی، نیروگاهی، خدمات فنی و مهندسی در خصوص تأمین تجهیزات و قطعات سیم های نفت و گاز و تجهیزات حفاری، ساخت تجهیزات کنترل و حفاظتی چاههای نفت و گاز


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید