ستاد توسعه فناوری نانو


نام مدیر:
سعید سرکار
email@example.com
021- 610020
021- 61002222 (Fax)
festival@nano.ir, setad@nano.ir
www.nano.ir
1963

شرح مختصری از فعالیت ها

تعیین مسیر حرکت و اولویت های ملی کشور، رفع موانع در زمان اجرا و خدمات رسانی به بخش های اجرایی ( خصوصی و دولتی ) برای توسعه فناوری نانو


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید