فرآورده های نسوز ایران


نام مدیر:
حسن شایگان نیا
email@example.com
(Fax)
www.irefco.ir
www.irefco.ir
2747

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع آجر نسوز ( شاموتی، آلومینی، قلیایی) و جرم های نسوز ( آلومینی، شاموتی، قلیایی)


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید