پتروشیمی ارگ


نام مدیر:
کریم مسندی شیرازی
email@example.com
021-88582811-16
021-88582811-16 (Fax)
info@argpetchem.com
www.argpetchem.com
7090

شرح مختصری از فعالیت ها

اکریلونیتریل، استونیتریل، سیانید هیدروژن، سولفات آمونیوم


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید