آریا ایمن تدبیر


نام مدیر:
محمد عرب حسینی
email@example.com
021-88246386, 88967965
021-88966974 (Fax)
info@aitce.co, arya_imen_tadbir@yahoo.com
www.aitce.com
2618

شرح مختصری از فعالیت ها

شناسایی محصولات به روش HAZOP، مدل سازی و آنالایز پیامد با استفاده از نرم افزار PHAST، تحلیل CFD گسترش و انفجار توده آتشگیر با استفاده از نرم افزارهای FLACS, CFX، تهیه برنامه واکنش در شرایط اضطراری در محیط GTS، طراحی سیستم های ایمنی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید