نو رنگ پوشش ( نیو کالر )


نام مدیر:
حسینعلی پور طاهر
email@example.com
021-88459608
021-88435359 (Fax)
2111

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رنگ های صنعتی و ساختمانی، رنگهای آکلریک برای داخل وخارج ساختمان، تولید کننده رنگهای آکلریک توسط کامپیوتر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید