کنترل خوردگی کیا


نام مدیر:
علی قلمبر
email@example.com
021-88371900
021-88371907 (Fax)
info@kiacorrosion.com
www.kiacorrosion.com
2047

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده پوشش های محافظتی و ضد خوردگی جهت خطوط لوله مخازن، پایل، تاسیسات، تجهیزات دریایی و دستگاه ریبنگ


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید