گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان


نام مدیر:
سید ابوالحسن سید خاموشی
email@example.com
021-88645435-36
021-88645425 (Fax)
info@iipgc.com
www.iipgc.com
4072

شرح مختصری از فعالیت ها

سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید