گواهینامه ها

عنوان مستندات گواهینامه
صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دریافت
گواهینامه رتبه بندی و گرایشهای تخصصی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی دریافت
حامیان ایزومر