صنایع شیمیایی فراپل جم


نام مدیر:
دکترحمید رضا موحد
email@example.com
021-88797726
021-88623951 (Fax)
info@farapol.ir
www.farapol.ir
6038
← صفحه پروفایل

مجوز

پروانه بهداشتی ساخت رزینهای ارتو


پروانه بهداشتی ساخت رزینهای ایزو


گواهینامه استاندارد ملی ایران


تاییدیه رزین O 116 از موسسه رده بندی ایرانیان جهت شناورسازی


تاییدیه رزین I 208 از موسسه رده بندی ایرانیان جهت شناورسازی


تاییدیه رزین O 115 از موسسه رده بندی ایرانیان جهت شناورسازی


گواهینامه ISO 9001:2008 از شرکت CCPL


گواهینامه ISO 14001:2004 از شرکت CCPL


گواهینامه OHSAS 18001:2007 از شرکت CCPL