گواهینامه ها

عنوان مستندات گواهینامه
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن دریافت
انجمن شرکت های مشاورسرمایه گذاریونظارت طرح ها دریافت
انجمن مشاوران مدیریت ایران دریافت
انجمن مهندسی صنایع ایران دریافت
عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی دریافت
انجمن بیوتکنولوژی ایران دریافت
انجمن مدیریت ایران دریافت
عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دریافت
طراحی مسیر شغلی دریافت
سرمایه گذاری مخاطره پذیر دریافت
حقوق مالکیت فکری دریافت
حامیان ایزومر