نوآورپلیمر تبریز


نام مدیر:
محمد حسین علیپور
email@example.com
04133361996
04133361998 (Fax)
Noavarpolymertabriz@gmail.com
www.noavarpolymertabriz.com
1926
← صفحه پروفایل

مجوز

پروانه بهره برداری به ظرفیت 3250 تن سالانه


ایران کد WMB1347


گواهینامه رضایت مشتری از سازمان جهاد کشاورزی