حمل و نقل بین المللی و داخلی بوتان ران


نام مدیر:
خسرو کاردگر
email@example.com
021-88739894
021-88500890 (Fax)
info@butanerun.com
www.butanerun.com
3320
← صفحه پروفایل

مجوز

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای


فیاتا


انجمن مدیران صنایع


ایرو


انجمن لجستیک ایران


اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران


انجمن مدیریت ایران


انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران


کانون کارفرمایان شرکت های حمل و نقل برون شهری تهران


عضویت در شبکه های فورواردری بین المللی


عضویت در کنفدراسیون صنعت ایران


اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی