گواهینامه ها

عنوان مستندات گواهینامه
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت
فیاتا دریافت
انجمن مدیران صنایع دریافت
ایرو دریافت
انجمن لجستیک ایران دریافت
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دریافت
انجمن مدیریت ایران دریافت
انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران دریافت
کانون کارفرمایان شرکت های حمل و نقل برون شهری تهران دریافت
عضویت در شبکه های فورواردری بین المللی دریافت
عضویت در کنفدراسیون صنعت ایران دریافت
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی دریافت
عضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر