مهد لاستیک توس


نام مدیر:
سید مرتضی اسلامی
email@example.com
051-36072928_05132493950-32493370-32493360-
051-36048398_051-32493380 (Fax)
mahdlastic_too@yahoo.com
mahdlastictoos.ir
1848
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

Executive background


Project Title : تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای پتروشیمی تندگویان
Date of execution : مرداد 1395
Employer : آقای مهندس اسلامی
Partners : آفایان مهندس کیانی-و مهندس عبداللهی
Project Details

Project Title : تعمیر مبدل32055واحد کلر الکالی پتروشیمی اروند
Date of execution : اردیبهشت 95
Employer : سید مرتضی اسلامی
Partners : خسرو کیانی
Project Details

Project Title : مبدل e-5012 -پتروشیمی فن آوران
Date of execution : 1393
Employer : سید مرتضی اسلامی
Partners :
Project Details

Project Title : پتروشیمی فن آوران E-5010
Date of execution : 1394
Employer : سید مرتضی اسلامی
Partners : خسرو کیانی
Project Details

Project Title : صفحات اسید کولر -مس سرچشمه
Date of execution : 1393
Employer : سید مرتضی اسلامی
Partners : خسرو کیانی
Project Details

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست