زمینه فعالیت

عنوان


سوابق اجرایی

تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای پتروشیمی تندگویان : نام پروژه
مرداد 1395 : تاریخ
آقای مهندس اسلامی : کارفرما
آفایان مهندس کیانی-و مهندس عبداللهی : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر مبدل32055واحد کلر الکالی پتروشیمی اروند : نام پروژه
اردیبهشت 95 : تاریخ
سید مرتضی اسلامی : کارفرما
خسرو کیانی : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

مبدل e-5012 -پتروشیمی فن آوران : نام پروژه
1393 : تاریخ
سید مرتضی اسلامی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پتروشیمی فن آوران E-5010 : نام پروژه
1394 : تاریخ
سید مرتضی اسلامی : کارفرما
خسرو کیانی : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

صفحات اسید کولر -مس سرچشمه : نام پروژه
1393 : تاریخ
سید مرتضی اسلامی : کارفرما
خسرو کیانی : همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان


عضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر