آبان


نام مدیر:
کیوان حسین زاده گنابادی
email@example.com
021- 87798
021- 88903440 (Fax)
aban_ups@yahoo.com
www.abanups.com
2294
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

برق، الکترونیک و مخابرات

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست