پلیمرکرمانشاه


نام مدیر:
مسعود سعیدی طاهری
email@example.com
08345954000-5
08345954002-02166901885 (Fax)
www.krpc.ir
5787
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

مجتمع های پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست