تک ظرف پلاستیک


نام مدیر:
حمید شفاعی
email@example.com
(Fax)
takzarfplastic@yahoo.com
www.takzarfplastic.com
2323
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع پلاستیک صنایع بسته بندی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست