طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو


نام مدیر:
مرتضی خوشنویس
email@example.com
021- 88538359
021- 88538360 (Fax)
info@kadez-co.net
2800
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع پلاستیک انجمن ها و تشکل ها صنایع کامپوزیت

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست