تولیدی ساحل اتحاد (سمکو پلاست)


نام مدیر:
وحید فتورائی
email@example.com
0441- 4343391- 3
0441- 4343449 (Fax)
info@semcoplast.ir
www.semcoplast.ir
2265
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع پلاستیک صنایع بسته بندی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست