زمینه فعالیت

عنوان
مشاورین


سوابق اجراییشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
فن بازار ملی ایران کارگزار رسمی فن بازار منطقه ای البرز
صندوق ضمانت صادرات ایران کارگزار رسمی استان البرز


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها
انجمن مشاوران مدیریت ایران
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری
انجمن مهندسی صنایع ایران
انجمن مدیریت ایران
انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
سازمان نظام مهندسی کشاورزی


حامیان ایزومر