پتروشیمی فیروز آباد


نام مدیر:
محمد رضا مهر افشان
email@example.com
(Fax)
info@web.fipc.ir
www.web.fipc.ir
3917
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

طرح های پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست