پتروشیمی آبادان


نام مدیر:
علیرضا صدیقی زاده
email@example.com
(Fax)
info@abadan-petro.com
www.abadan-petro.com
3876
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

مجتمع های پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست