پترو ایمن نعمت


نام مدیر:
عظیم کوهستانی
email@example.com
021- 26693727
021- 22623599 (Fax)
info@nesco-hse.com
www.nesco-hse.com
6991
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

مشاورین خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست