مهندسی پتروسازه بین الملل آرام


نام مدیر:
رضا عباس زاده
email@example.com
021-44664140/021-44691409
021-44668430 (Fax)
info@petrostructure.com
www.petrostructure.com
1691
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت


شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست