بازرگانی پتروشیمی


نام مدیر:
تهرانی صفا
email@example.com
021- 88881740
021- 88881726 (Fax)
www.petrochem-ir.net
3136
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

سایر شرکت های پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست