پایانه ها و مخازن مکران


نام مدیر:
محمد شایسته
email@example.com
021- 88656306
021- 88656306 (Fax)
3108
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

طرح های پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست