بازرگانی ابریشم چیان


نام مدیر:
میرمحمد ابریشم چیان
email@example.com
021- 88718907, 88713069
021- 88713645 (Fax)
www.abrishamchian.com
info@abrishamchian.com
2270
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع بسته بندی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست