آنا شیمی پویا


نام مدیر:
نغمه گلپریان
email@example.com
(Fax)
info@anashimi.com
www.anashimi.com
3553
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

مشاورین خدمات بازرگانی و حمل و نقل صنایع کامپوزیت انجمن ها و تشکل ها

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست