توربین ماشین خاورمیانه


نام مدیر:
حسن هلالی
email@example.com
021-88562293,4
021-88562294 ( داخلی 100 ) (Fax)
info@turbinemachine.com
www.turbinemachine.com
4922
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست