بهاران تدبیر کیش


نام مدیر:
آریا حمیدیان
email@example.com
021-88776355
021-88776355 (Fax)
management.parsian@yahoo.com
www.baharantadbir.com
3651
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

مشاورین انجمن ها و تشکل ها خدمات اداری، اجتماعی و عمومی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست