سینا گرانول


نام مدیر:
مسلمی
email@example.com
0253-6551116
0253-6551117 (Fax)
sina_pvc@yahoo.com
2480
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع میانی - واحدهای تولیدی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست