الماس پلیمر


نام مدیر:
کوخایی
email@example.com
0912-4516882,0251-3343138
0251-3343138 (Fax)
Almas.polymer@yahoo.com
2453
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

صنایع میانی - واحدهای تولیدی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست