آسترا پلیمر عربستان


نام مدیر:
00966-38121232,021-55817292
email@example.com
00966-38121232,021-55817292
(Fax)
askari@iran-astramasterbach.com
www.iran-astramasterbach.com
2189
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

رنگ، رزین و پوششهای صنعتی

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست